Főoldal » Archív » Fogyatékkal élő nőt fosztott ki Hatvanban egy gátlástalan fiatalember

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a 20 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki Hat­van­ban, egy ját­szó­té­ri padon elvet­te egy 34 éves, véde­ke­zés­re egész­sé­gi álla­po­tá­ból faka­dó­an kép­te­len, Down-szindrómában szen­ve­dő nő mobil­te­le­fon­ját.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2017. már­ci­us 27-én reg­gel váran­dós élet­tár­sát kísér­te el a védő­nő­höz Erdő­ker­tes­ről Hat­van­ba. Mialatt párja a vizs­gá­lat­ra vára­ko­zott, a férfi kerék­pár­ral a város­ba indult, ahol az utcán fel­fi­gyelt a gya­lo­go­san a köze­li nap­pa­li ellá­tó intéz­mény­be tartó sér­tett­re. A vád­lott azzal állí­tot­ta meg a nőt, hogy szük­sé­ge volna egy akku­mu­lá­tor­ra, de ami­kor kide­rült, hogy a meg­szó­lí­tott azt sem tudja miről beszél, inkább álsá­gos módon udva­rol­ni kez­dett neki, bár való­di célja nem az ismer­ke­dés, hanem a sér­tett érték­tár­gya­i­nak meg­szer­zé­se volt. Ennek érde­ké­ben a beszél­ge­tés során hízel­gő sza­va­kat hasz­nált, dicsér­te a nő szép­sé­gét, aki­nek ily módon igye­ke­zett a  bizal­má­ba fér­kőz­ni. Végül sike­rült is elér­nie, hogy ket­tes­ben leül­je­nek egy padra a köze­li ját­szó­té­ren.  A férfi itt még inti­mebb irány­ba terel­te a beszél­ge­tést, simo­gat­ni pró­bál­ta a hely­ze­tet meg­ér­te­ni és kezel­ni kép­te­len áldo­za­tát, aki meg­ré­mül­ve a szi­tu­á­ci­ó­tól elő­vet­te a mobil­te­le­fon­ját, hogy azon eset­leg segít­sé­get hív­has­son. A vád­lott azon­ban elkér­te tőle a készü­lé­ket, melyet azután már több­szö­ri kérés­re sem volt haj­lan­dó vissza­ad­ni, hanem fel­pat­tant a bicik­li­jé­re és siet­ve elhaj­tott a hely­szín­ről. A  tele­font még aznap 6000 forin­tért elad­ta a város­ban.

A járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. Mivel a vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­ményt a fia­tal­em­ber a koráb­bi, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt követ­te el, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el ennek a nyolc hóna­pi fel­füg­gesz­tett bör­tön­nek a vég­re­haj­tá­sát is.