Főoldal » Archív » Fojtogató gondoskodása miatt akart végezni a férfi az anyjával

Előre kiter­vel­ten, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség.

Szü­lei válá­sát köve­tő­en a vád­lott, nővé­re és édes­any­juk közös ház­tar­tás­ban éltek egy deb­re­ce­ni csa­lá­di házban.

A vád­lott és a test­vé­re között a kap­cso­lat soha­sem volt jó. A válást köve­tő­en a férfi és az anyja közti viszony is egyre feszül­teb­bé vált. A sér­tett érzel­mi­leg foko­za­to­san ráte­le­pe­dett fia­ta­labb gyer­me­ké­re, min­den tekin­tet­ben meg akar­ta hatá­roz­ni éle­té­nek alakulását.

A vád­lott tanul­má­nyi elő­me­ne­te­le jól haladt, egye­te­mis­ta­ként tanult. A férfi a túl­zott gon­dos­ko­dás elől mene­kül­ve albér­let­be köl­tö­zött, azon­ban anya­gi okok­ból 2015. őszé­től ismét együtt élt any­já­val és testvérével.

A vád­lott ekkor­ra már annyi­ra meg­gyű­löl­te a sér­tet­tet, hogy elha­tá­roz­ta, megöli.

Egy film­ből vett ötlet alap­ján kala­pá­csot vitt fel a garázs­ból a szo­bá­já­ba, majd azzal 2015. decem­ber 5-én a haj­na­li órák­ban - ami­kor a sér­tett a ház nap­pa­li­já­ban aludt és a test­vé­re sem volt ott­hon - több­ször az anyja fejé­re ütött. Az üté­se­ket ész­lel­ve a sér­tett fel­éb­redt és véde­ke­zett, mely­nek követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Figye­lem­mel a vád­lott által hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, a bán­tal­ma­zás kitar­tó vol­tá­ra és a sérült test­tá­jék­ra, a férfi szán­dé­ka a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irányult.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen előre kiter­vel­ten, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.