Főoldal » Hírek » Földhöz vágta a kutyakölyköt - börtönbe kell mennie - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt. A fia­tal szó­vál­tás­ba került a szom­szé­dos ingat­la­non lakó édes­any­já­val a náluk tar­tott keve­rék kutyák miatt, ami­től olyan indu­la­tos lett, hogy az udvar­ról fel­vett egy 6 hetes kutya­köly­köt, és azt nagy erő­vel föld­höz vágta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. már­ci­us végén, dél­után, a szü­lei ózdi ingat­la­ná­nak udva­rán tar­tóz­ko­dott, amely szom­szé­dos a saját házá­val. Az apjá­val beszél­ge­tett, ami­kor szó­vál­tás­ba került az édes­any­já­val, aki fel­rót­ta, hogy az udvar­ba kóbor kutyá­kat hozott, és azo­kat neki kell etetnie.

A vita hevé­ben a vád­lott annyi­ra indu­la­tos álla­pot­ba került, hogy az udvar­ról fel­vett egy 6 hetes pit­bull fajta jel­le­gű feke­te színű kölyök­ku­tyát, és azt szán­dé­ko­san nagy erő­vel föld­höz vágta. Az ütő­dés követ­kez­té­ben a kutya kopo­nya­csont­ja betört, így az állat a hely­szí­nen elpusztult.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat bíró­ság elé állította.

Az Ózdi Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki állat­kín­zás vét­sé­gé­ben, és mint vissza­esőt, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Az íté­let jogerős.