Főoldal » Hírek » Illegális idősotthont üzemeltetett egy asszony - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri asszonnyal szem­ben, aki az álta­la ható­sá­gi enge­dély nél­kül működ­te­tett idő­sott­hon­ban szá­mos, súlyos követ­kez­ménnyel járó fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gést köve­tett el, míg a fia aka­dá­lyoz­ta a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek végrehajtását.

A vád sze­rint a vád­lott hosszabb ideje, ható­sá­gi enge­dély nél­kül üze­mel­te­tett egy idő­sott­hont Kapos­vá­ron. A két csa­lá­di ház­ból álló épü­let­együt­tes­ben a vád­lott nagy­ság­ren­di­leg 30-40 fő idős, több eset­ben ágy­hoz kötött embert látott el, akik­nek a gon­do­zá­sa során azon­ban szá­mos fog­lal­ko­zá­si sza­bályt szán­dé­ko­san megszegett.

A vád­lott a gon­do­zás során a moz­gás­kép­te­len sér­tet­tek­nek nem biz­to­sí­tott meg­fe­le­lő beteg­ágyat, akik emi­att vissza­té­rő­en lees­tek a nekik biz­to­sí­tott egy­sze­rű, ágy­rács nél­kü­li heve­rők­ről, vala­mint nem gon­dos­ko­dott az egyik cukor­be­teg sér­tett dia­bé­te­szes étrend­del való ellá­tá­sá­ról, ami az idős asszony súlyos rosszul­lé­tét­hez veze­tett, továb­bá szá­mos gon­do­zott egész­sé­gét azzal sér­tet­te, illet­ve tette ki köz­vet­len veszély­nek, hogy az ille­gá­lis idő­sott­hon­ban soro­za­to­san vissza­té­rő rühes­ség­nek csak a tüne­ti keze­lé­sét látta el.

A COVID-19 jár­vány har­ma­dik hul­lá­ma 2021 már­ci­u­sá­ban végül az ille­gá­li­san műkö­dő idő­sott­hont is elér­te, és annak elle­né­re, hogy az egyik gon­do­zott iga­zol­tan meg­fer­tő­ző­dött, a vád­lott sem­mi­lyen érde­mi intéz­ke­dést nem tett annak érde­ké­ben, hogy a gon­do­zot­ta­kat, illet­ve az ott dol­go­zó ápo­ló­kat meg­óv­ja a meg­be­te­ge­dés köz­vet­len veszélyétől.

Az idő­sott­hont végül a ható­sá­gok egy köz­ér­de­kű beje­len­tés alap­ján jár­vány­ügyi zár­lat kere­té­ben kiürí­tet­ték, és a gon­do­zot­ta­kat álla­mi fenn­tar­tá­sú ott­ho­nok­ban helyez­ték el. A vád­lott fia azon­ban a ható­sá­gok jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sét, így külö­nö­sen a gon­do­zot­tak elszál­lí­tá­sát agresszív, fenye­ge­tő visel­ke­dé­sé­vel rövid ideig aka­dá­lyoz­ta, ezért neki jár­vány­ügyi véde­ke­zés aka­dá­lyo­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt kell felelnie. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az asszonnyal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg fiá­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozott.

A fény­ké­pe­ket a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.