Főoldal » Hírek » Főváros szerte terítette a kábítószert – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal és videóval

A vád sze­rint a férfi éve­ken át árult több­fé­le kábí­tó­szert, azon­ban végül elfog­ták. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz vele szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 30 éves férfi 2016-tól 2019 szep­tem­be­ré­ig külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel – amfe­ta­min­nal, koka­in­nal, LSD-vel, pszi­lo­cin­nal – keres­ke­dett Buda­pes­ten. A vád­lott a kábí­tó­sze­re­ket VIII. kerü­le­ti laká­sán tárol­ta és a fogyasz­tók által, tele­fo­non, vala­mint inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül leadott ren­de­lé­sek alap­ján érté­ke­sí­tet­te. Az átadá­sok­ra szó­ra­ko­zó­he­lye­ken, illet­ve előre egyez­te­tett módon más helye­ken, így külö­nö­sen a Nép­li­get­ben, a Hősök terén, a Gel­lért téren, vala­mint a III. kerü­let­ben került sor.

A III. kerü­le­ti nyo­mo­zók 2019 szep­tem­be­ré­ben ütöt­tek rajta a fér­fin, és tőle jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, vala­mint kész­pénzt fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­me miatt emelt vádat, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is.

A tör­vény a jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelmet 5-től 20 évig vagy akár élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A rend­őr­ség fény­ké­pe­ket és vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nyét aláb­bi lin­ken lehet megtekinteni:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/otthon-arulta-a-drogot#2