Főoldal » Hírek » Friss jogosítvánnyal, öt utast szállítva okozott balesetet a 18 éves lány- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 18 éves lánnyal szem­ben, aki egy júli­u­si éjsza­kán oko­zott súlyos balesetet.

A jogo­sít­vánnyal csak kilenc hónap­ja ren­del­ke­ző lány néhány nap­pal 18. szü­le­tés­nap­ja után köl­csön­kér­te test­vé­re autó­ját, amely­ben 2020. júli­us 26-án haj­nal­ban öt utast szállított.

Pász­tó felől Tar irá­nyá­ba halad­va egy erő­tel­je­sen balra ívelő, töre­de­zett asz­falt­bur­ko­la­tú kanyar­ban a jármű jobb olda­li kere­ke­i­vel leha­ladt a füves útpad­ká­ra, ijed­té­ben hir­te­len balra rán­tot­ta a kor­mányt, a gép­ko­csi a bal olda­li árok­ba haj­tott, ahol a tete­jé­re borult.

A bal­eset­ben az uta­sok közül a jobb elől ülő férfi a váll­ízü­let fica­mát szen­ved­te el, hár­man – és a vád­lott is – könnyeb­ben sérültek.

A nyo­mo­zás során a gép­ko­csi veze­tő­je azt állí­tot­ta, hogy egy szar­vas miatt rán­tot­ta félre a kor­mányt, ezt a véde­ke­zést azon­ban a bal­ese­ti moz­gás­me­cha­niz­mus elem­zé­sé­re kiren­delt igaz­ság­ügyi műsza­ki szak­ér­tő megcáfolta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be a vád­ira­tot a lány ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, ami­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 196.388 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

A bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek mel­lett a gép­ko­csi veze­tő­jé­re a meg­en­ge­dett­nél több utas szál­lí­tá­sa miatt sza­bály­sér­té­si eljá­rás is vár, a biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló uta­sok ellen pedig a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tá­si fel­je­len­tést tett.