Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Frissen forgalomba helyezett buszt kötött el – 9 millió forintos kár lett a vége - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban az egyik busz­tár­sa­ság új, alig két hete for­ga­lom­ba helye­zett jár­mű­vét vezet­te jog­ta­la­nul, majd a rend­őri ellen­őr­zést kike­rül­ve egy kan­de­lá­ber­nak ütkö­zött.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. május 2-án éjjel gya­lo­golt az egyik sze­ge­di busz­vég­ál­lo­más mel­lett, majd letör­te az ott par­ko­ló rend­őr­sé­gi kis­busz rend­szám­táb­lá­ját és azzal elsé­tált.

A busz­ál­lo­más­ra érve a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy bár veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, buszt fog vezet­ni. Ezért előbb két ott par­ko­ló autó­buszt is kinyi­tott a külső ajtó­nyi­tó segít­sé­gé­vel, de kulcs hiá­nyá­ban azo­kat bein­dí­ta­ni nem tudta. A har­ma­dik, alig két hete for­ga­lom­ba helye­zett autó­buszt azon­ban a benne levő indí­tó­kulccsal már bein­dí­tot­ta és azért, hogy azzal egy kisebb kört tegyen az állo­má­son, elin­dult. A vád­lott azon­ban ész­lel­te, hogy busz­ve­ze­tői képes­sé­gei hiá­nyá­ban az ott par­ko­ló buszok mel­lett nem tud a pálya­ud­va­ron meg­for­dul­ni, ezért az állo­más­ról egye­ne­sen kihajt­va előbb Sze­ged­ről Kübek­há­zá­ra, majd Klá­ra­fal­va és Deszk érin­té­sé­vel vissza Sze­ged­re köz­le­ke­dett, szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tést is elkö­vet­ve.

Mikor a vád­lott vissza­ért Sze­ged­re, a rend­őrök iga­zol­tat­ni sze­ret­ték volna, azon­ban a férfi meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott mel­let­tük, de rövid­del ezután az úttest­ről leha­ladt, és egy kan­de­lá­ber­nek ütkö­zött. A vád­lott a mene­kü­lést tovább foly­tat­va, a busz­ból kiszállt, a rend­őrök elől elsza­ladt és csak rövid üldö­zést köve­tő­en sike­rült őt elő­ál­lí­ta­ni.

Az autó­busz­ban a vád­lott cse­lek­mé­nye miatt 9,1 mil­lió forint kár kelet­ke­zett, mivel az ütkö­zés követ­kez­té­ben a busz több üvege, szél­vé­dő­je kitört, karosszé­ri­á­ja több helyen meg­ron­gá­ló­dott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.