Főoldal » Archív » Fűnyírót lopott és kifosztott egy alvó férfit

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy negy­ven­négy éves sükös­di férfi ellen, aki 2019 júli­u­sá­ban Sükös­dön egy ház mel­lék­épü­le­té­ből fűnyí­rót lopott, majd tizen­egy nap múlva kifosz­tot­ta az egyik alvó ismerősét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. júli­us 16-án, éjsza­ka, a kerí­té­sen át bemá­szott egy sükös­di ház udva­rá­ba, majd a nyi­tott mel­lék­épü­let­ből ello­pott egy 15.000 forint érté­kű ben­zin­mo­to­ros fűnyí­rót. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg, a sér­tett kérte annak megtérítését.

A vád­lott tizen­egy nap­pal később, 2019. júli­us 27-én, dél­után, elment az egyik sükös­di isme­rő­sé­nek házá­ba, ugyan­is koráb­ban ott­hagy­ta a kerék­pár­ját. Ami­kor bement az épü­let­be, látta, hogy a sér­tett a háló­szo­bá­ban alszik. A szo­bá­ban meg­lát­ta a férfi pénz­tár­cá­ját, és a hely­ze­tet kihasz­nál­va a tár­cá­ból ello­pott 40.000 forint kész­pénzt. A kár ebben az eset­ben sem térült meg, de az isme­rős kérte annak megtérítését.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van, őt a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­tén kívül lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.