Főoldal » Hírek » Furgonba zsúfolta az illegális határátlépőket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fran­cia fér­fi­nak, aki 15 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 17. nap­ján, késő dél­után isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Móra­ha­lom kül­te­rü­le­té­re haj­tott egy  fur­gon­nal, mely­be fel­vett az elő­ző­leg isme­ret­len tár­sai által a hatá­ron, ille­gá­li­san átkí­sért 15 sze­mélyt. Velük Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, azon­ban a rend­őr­jár­őr rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en Zákány­szék bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ta, elő­ál­lí­tot­ta, majd őri­zet­be vette a fér­fit. A fur­gon zárt rak­te­ré­ben a szel­lő­zés nem volt biz­to­sí­tott, a 30 fok­nál is jóval maga­sabb hőmér­sék­let volt, és töb­ben a rend­őri intéz­ke­dés meg­kez­dé­se­kor már rosszul voltak.

A jár­mű­ben utazó ille­gá­lis határ­át­lé­pők a rend­őri intéz­ke­dés során sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat afgán állam­pol­gár­nak vallották.

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­ról a ma dönt.