Főoldal » Hírek » Furgonba zsúfolva szállították a migránsokat - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy hor­vát és két román állam­pol­gár fér­fi­vel szem­ben, akik tavaly nyá­ron egy átala­kí­tott fur­gon­nal akar­tak kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat átcsem­pész­ni Magyarországon. 

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott 2022 júni­u­sá­ban, Romá­ni­á­ban egy nő isme­rő­sé­től köl­csön­kért egy teher­gép­ko­csit. Azon eleve azzal a szán­dék­kal, hogy abban bűn­tár­sa­i­val közö­sen, pén­zért csem­pész­nek át kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat a magyar hatá­ron átala­kí­tást vég­zett. Annak során tar­tó­va­sak­ból és OSB lapok­ból egy rej­tek­he­lyet ala­kí­tott ki a raktérben.

A bűn­ban­da terv­sze­rű elő­ké­szí­té­se nyo­mán 2022. júni­us 28. nap­já­ról 2022. júni­us 29. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka folya­mán, a romá­ni­ai Temes­vá­ron, a teher­gép­ko­csi­ban kiala­kí­tott rej­tek­hely­re isme­ret­len állam­pol­gár­sá­gú mig­ráns sze­mé­lye­ket szál­lí­tot­tak be. Ezen sze­mé­lyek az állam­ha­tár átlé­pé­sé­re, vala­mint az Euró­pai Unió terü­le­tén való tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmá­nyok­kal nem rendelkeztek.

A fur­gont a har­mad­ren­dű vád­lott vezet­te, őt kísér­te két társa sze­mély­gép­ko­csi­val, az útvo­nal biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból, akik a fur­gon előtt halad­tak egé­szen az úti­cé­lig, Tri­esz­tig a román-magyar, majd a magyar-szlovén állam­ha­tár átlé­pé­sé­vel. A másod­ren­dű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­ért 350 eurót kapott az első­ren­dű vádlottól.

Ezt köve­tő­en 2022. júli­us 1. nap­ját meg­elő­ző­en az első­ren­dű vád­lott 500 euro meg­bí­zá­si díj ígé­re­te elle­né­ben - másod­ren­dű vád­lott köz­ve­tí­té­sé­vel - ismét meg­bí­zást adott a sofőr­ként beszer­ve­zett har­mad­ren­dű vád­lott részé­re 11 fő mig­ráns sze­mély Olasz­or­szág­ba tör­té­nő ille­gá­lis szál­lí­tá­sá­ra. Annak során a csem­pé­szett, pakisz­tá­ni és bang­la­de­si állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lye­ket 2022. júli­us 1. nap­ján az esti órák­ban a romá­ni­ai Temes­vá­ron fekvő hely­zet­ben, össze­zsú­fol­va búj­tat­ták el a fur­gon rak­te­ré­ben kiala­kí­tott rej­tek­hely­re. A  csem­pé­szett sze­mé­lyek szá­má­ra a szel­lő­zést ugyan lehe­tő­vé tet­ték, azon­ban a biz­ton­sá­gos szál­lí­tás lehe­tő­sé­gét a jármű moz­gá­sa során kizárta.

A ható­sá­gok 2022. júli­us 2. nap­ján haj­na­li 5 óra körül az M70-es autó­út Csör­nye­föl­di pihe­nő­he­lyén fel­tar­tóz­tat­ták a mig­rán­so­kat szál­lí­tó teher­gép­ko­csit és elfog­ták a vádlottakat.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tott, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­su­kat indítványozta.