Főoldal » Hírek » Futári fizetését kábítószer-kereskedelemmel egészítette ki – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Kis­kun­fél­egy­há­zán több sze­mély részé­re is rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát, vala­mint exsta­sy tab­let­tá­kat. A vád­lott az érté­ke­sí­tés cél­já­ból meg­vá­sá­rolt kábí­tó­sze­re­ket egy város­szé­li erdő­ben kiala­kí­tott verem­ben tárol­ta, illet­ve annak köze­lé­ben kan­na­bisz palán­tá­kat is nevelt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés ide­jén futár­ként dol­go­zó kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 2022. év végén elha­tá­roz­ta, hogy jöve­del­me kiegé­szí­té­se­ként kábí­tó­szert fog árul­ni isme­rő­sei részé­re. A dro­got egy inter­ne­ten meg­is­mert fér­fi­tól sze­rez­te be Kecs­ke­mé­ten. A vád­lott a meg­vá­sá­rolt kábí­tó­sze­re­ket egy Kis­kun­fél­egy­há­za kül­te­rü­le­tén lévő erdő­ben kiala­kí­tott verem­be rej­tet­te el. Itt tárol­ta a drog érté­ke­sí­té­se során hasz­nált mér­le­get és cso­ma­go­ló anya­go­kat is. A férfi a rej­tek­hely köze­lé­ben cse­re­pek­ben 21 tő kan­na­bisz palán­tát is nevelgetett.

A vád­lott elfo­gá­sá­ig 6 isme­rő­sé­nek heti rend­sze­res­ség­gel adott el mari­hu­á­nát, ket­tő­jük­nek a mari­hu­á­na mel­lett alkal­man­ként exta­sy tab­let­tá­kat is érté­ke­sí­tett. A férfi a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből közel más­fél mil­lió forin­tos bevé­tel­re tett szert.

A kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök a fér­fit 2023. augusz­tus 10. nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, vala­mint lefog­lal­ták a rej­tek­he­lyen tárolt kábí­tó­sze­re­ket és a kan­na­bisz palántákat.

Az ügyész­ség a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a bűnös úton meg­szer­zett tel­jes vagyon ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a szem­le kere­té­ben készí­tett képe­ken a kábí­tó­szer táro­lá­sá­ra hasz­nált verem és az abban talált kábí­tó­sze­rek láthatók.