Főoldal » Hírek » Futárokat szervezett a külföldön vett kábítószer behozatalára - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­lán másod­fo­kon foly­ta­tó­dott azon vád­lott bün­te­tő­ügye, aki a vád sze­rint meg­bí­zot­tai útján kül­föld­ről jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert pró­bált az ország­ba szállíttatni.

A Zala megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lott koráb­ban Hol­lan­di­á­ban dol­go­zott, ahol kiter­jedt isme­rő­si kör­rel ren­del­ke­zik. A vád­irat sze­rint 2019. novem­be­ré­ben a vád­lott Hol­lan­di­á­ba uta­zott, ahol egy hol­land állam­pol­gár­ral abban álla­po­dott meg, hogy meg­bí­zot­tai útján kábí­tó­szert vásá­rol tőle. A két futár a vád­lott uta­sí­tá­sa­it követ­ve fel­vet­te a kap­cso­la­tot a kábítószer-kereskedővel, a kábí­tó­szert átvet­te, és azt egy erre a célra pre­pa­rált sze­mély­gép­ko­csi­ba rejt­ve vissza­in­dult Magyar­or­szág­ra. Német­or­szág­ban a rend­őr­ség a futá­ro­kat fel­tar­tóz­tat­ta, és a gép­ko­csi­ba rej­tett kábí­tó­szert lefoglalta.

A Zala Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben társ­tet­tes­ként külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. máju­sá­ban a vád alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban felmentette.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa és bün­te­tés kisza­bá­sa iránt fel­leb­be­zett, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a vád­lott a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt bűn­se­géd­ként követ­te el.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülést. A másod­fo­kú hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­re 2023. janu­ár 12-én kerül sor.