Főoldal » Hírek » Futás közben zavarták az autók, erőszakoskodott a sofőrökkel – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 61 éves oszt­rák férfi ellen, aki a töl­té­sen köz­le­ke­dő autó­kat ron­gál­ta meg és erő­sza­kos­ko­dott a sofőrökkel.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 61 éves oszt­rák férfi évek óta Magyar­or­szá­gon, egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen él. Itt gyak­ran járt futni a tele­pü­lés mel­let­ti töl­té­sen. A töl­tés a Víz­ügyi Igaz­ga­tó­ság keze­lé­sé­ben van, köz­for­ga­lom elől elzárt, csak töl­tés­hasz­ná­la­ti enge­déllyel lehet rajta jár­mű­vel köz­le­ked­ni. Az elkö­ve­tőt futás köz­ben zavar­ták a töl­té­sen hala­dó jár­mű­vek és emi­att az ott köz­le­ke­dő­ket több eset­ben is rend­re akar­ta utasítani.

2018 augusz­tu­sá­ban a töl­tés köze­pén futva nem enged­te el a mögöt­te hala­dó autót és szán­dé­ko­san abba az irány­ba moz­dult el, amer­re meg­pró­bál­ta őt kike­rül­ni. Mikor a veze­tő rádu­dált meg­for­dult, ráütött az motor­ház­te­tő­re és szi­dal­maz­ta a sofőrt. Ezt akkor sem hagy­ta abba, mikor a veze­tő meg­mu­tat­ta neki, hogy ren­del­ke­zik töl­tés­hasz­ná­la­ti engedéllyel.

2019 júni­u­sá­ban kerék­pár­ral köz­le­ke­dett az elkö­ve­tő a töl­té­sen, mikor úgy kény­sze­rí­tet­te meg­ál­lás­ra az ott autót veze­tő höl­gyet, hogy a kerék­pár­ral kereszt­be for­dult előt­te, majd öklé­vel a motor­ház­te­tőt ütöt­te, miköz­ben szid­ta őt. A sér­tett ebben az eset­ben is ren­del­ke­zett töl­tés­hasz­ná­la­ti engedéllyel.

2020 őszén a férfi szin­tén egy olyan jár­mű­vet állí­tott meg a töl­té­sen, mely­nek veze­tő­je ren­del­ke­zett hasz­ná­la­ti enge­déllyel. Rácsa­pott a motor­ház­te­tő­re és rá is feküdt arra, miköz­ben a sofőrt szid­ta, így aka­dá­lyoz­ta a veze­tő továbbhaladását.

2021 ápri­li­sá­ban is  úgy ment a töl­té­sen az elkö­ve­tő, hogy aka­dá­lyoz­ta a mögöt­te érke­ző jármű hala­dá­sát, és ami­kor annak veze­tő­je rádu­dált, akkor kia­bál­ni kez­dett, ráütött az autó­ra, ami­vel 40.000 forint kárt oko­zott. A sér­tett ebben az eset­ben is ren­del­ke­zett töl­tés­hasz­ná­la­ti engedéllyel.

A vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa min­den eset­ben alkal­mas volt arra, hogy a sér­tet­tek­ben ria­dal­mat keltsen.

A Győri Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben négy rend­be­li garáz­da­ság miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.