Főoldal » Hírek » Garázda nővel szembeni vádemelés - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, akit a rend­őr­ség a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa miatt állí­tott elő a rendőrségre. 

A vád­irat sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő nő 2021. júli­us 1-jén, az orosz­lá­nyi mun­kás­szál­ló udva­rán lévő, lemez olda­lú, kije­lölt dohány­zó­ban dohány­zott, amely­nek során dühé­ben több alka­lom­mal meg­ütöt­te a dohány­zó lemez falát, amely­ben kár nem keletkezett.

Ezt köve­tő­en 18 óra 40 perc­kor az Orosz­lá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei beje­len­tés alap­ján a mun­kás­szál­ló­hoz men­tek, ahol a nő fiá­val szem­ben intéz­ke­dés­re volt szük­ség, a jár­őrök a fér­fit a szol­gá­la­ti gép­jár­mű hátsó ülé­sé­re ültet­ték. A nő a rend­őr­sé­gi gép­jár­mű elé állt, miköz­ben kia­bál­ta, hogy a fiát nem viszik seho­va, majd  egy­szer ököl­lel a sze­mély­gép­ko­csi motor­ház­te­te­jét meg­ütöt­te. A jár­őrök közöl­ték a nővel, hogy bűn­cse­lek­mény miatt elfog­ják, fel­szó­lí­tot­ták, hogy keze­i­vel támassza meg a motor­ház­te­tőt. A nő továb­bi egy alka­lom­mal, ismét az öklé­vel a gép­jár­mű motor­ház­te­te­jét meg­ütöt­te. Az elkö­ve­tő a gép­jár­mű­ben nem oko­zott kárt.

A nő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, illet­ve ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.