Főoldal » Hírek » Garázdaság az autómosóban - VIDEÓVAL - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy autó­mo­só­ban kiala­kult vita során bán­tal­ma­zott egy autóst.

A vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban, Pécsett, egy áru­ház mel­let­ti autó­mo­só­hoz érke­zett gép­ko­csi­já­val. Az autó­mo­só­ban a sér­tett élet­tár­sá­val tisz­tít­tat­ták autó­ju­kat, majd annak végez­té­vel tolat­va kíván­tak távoz­ni a mosó­ál­lás­ból, azon­ban ez nem sike­rült nekik, mivel a vád­lott a gép­ko­csi­já­val beállt mögéjük.

Végül a sér­tett az autó­val elő­re­me­net­ben állt ki, miköz­ben élet­tár­sa a vád­lott autó­já­hoz ment és kérte a bent ülők türelmét.

Ekkor a vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a türel­met kérő höl­gyet, aki vissza­tér­ve élet­tár­sá­hoz beszá­molt a szi­dal­ma­zás­ról. Ezután a sér­tett is a vád­lott autó­já­hoz ment, ahol a szi­dal­ma­zást szá­mon kérte, amire a vád­lott elő­ször hátul­ról fröcs­köl­te le a mosó­pisz­tollyal a sér­tet­tet, majd vele kia­bál­ni, ordí­toz­ni kez­dett, majd szem­ből is lefröcskölte.

Ezek után a hát­rá­ló sér­tet­tet több alka­lom­mal meg­rúg­ta, meg­ütöt­te, aki az üté­se­ket köve­tő­en a hely­szín­ről elfutott.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas. 

Az eset­ről készült videó itt látható: