Főoldal » Archív » Garázdaság egy budapesti kutyafuttatóban – vádemelés

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy 27 éves férfi egy bel­vá­ro­si kutya­fut­ta­tó­ban keve­re­dett szó­vál­tás­ba egy másik fér­fi­val, akit ököl­lel meg­ütött, majd ami­kor később újra talál­koz­tak, egy gáz-riasztó fegy­ver­rel rálőtt a sértettre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. janu­ár 26-án a reg­ge­li órák­ban egy VIII. kerü­le­ti kutya­fut­ta­tó­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, miu­tán az a fut­ta­tón átha­lad­va arrébb küld­te a vád­lott sza­ba­don enge­dett kutyá­ját. A vád­lott a szó­vál­tás során ököl­lel arcon ütöt­te a másik fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lést szenvedett.

Még ugyan­azon a napon - az esti órák­ban - a két férfi újra össze­fu­tott a kutya­fut­ta­tó­nál, a sér­tett ugyan­is a közel­ben par­kolt, a vád­lott pedig ismét a kutya­fut­ta­tó­ba tar­tott. A sér­tett egy barát­já­val együtt kiszállt az autó­ból és szá­mon kérte a vád­lot­tól a reg­ge­li bán­tal­ma­zást. Ekkor a vád­lott elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy gáz-riasztó fegy­vert és azzal két alka­lom­mal a föld irá­nyá­ba lőtt, majd ezt köve­tő­en a felé köze­le­dő fér­fit a gáz-riasztó fegy­ver­rel arcon lőtte, majd a kutya­fut­ta­tó­ba sza­ladt. A sér­tett azon­ban tovább­ra is ment utána, ezért a vád­lott ismét a férfi arca felé lőtt, majd elszaladt.

A sér­tett az őt ért lövés követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, enyhe fokú kötő­hár­tya sérü­lést szenvedett.

A kerü­le­ti ügyész­ség az 27 éves fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.