Főoldal » Archív » Garázsban termesztették a kábítószert – fotókkal

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki ken­der­nö­vényt termesztett.

A férfi 2017. évben elha­tá­roz­ta, hogy ken­der­nö­vényt fog ter­mesz­te­ni. Ebből a cél­ból beren­dez­te az álta­la bérelt garázst, oda kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket vitt.

A férfi a garázs­ban vilá­gí­tó­be­ren­de­zést füg­gesz­tett a pla­fon­ra, amit transz­for­má­tor­ral és idő­kap­cso­ló­val kötött össze, majd a vilá­gí­tó­be­ren­de­zés alatt helyez­te el a cse­rép­be ülte­tett növényeket.

Emel­lett házá­nak pin­cé­jét is átala­kí­tot­ta, ott lét­re­ho­zott egy ken­der­nö­vé­nyek ter­mesz­té­sé­re alkal­mas helyet, oly módon, hogy a helyi­ség­ben külön vilá­gí­tást, ven­til­lá­to­ro­kat és mobil­klí­mát helye­zett el.

Ezen túl a férfi az ingat­lan udva­rán is elül­te­tett továb­bi kendernövényeket.

A fér­fi­től össze­sen 21 tő ken­der­nö­vényt fog­lal­tak le a rend­őri intéz­ke­dést során.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.