Főoldal » Archív » Gáz-riasztó fegyverrel és baseball ütővel támadtak – bűnügyi felügyelet lett a vége

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró bűn­ügyi fel­ügye­le­tet és a sér­tet­tek­től való távol­tar­tást ren­delt el azzal a három sze­méllyel szem­ben, akik a múlt hét pén­tek­re vir­ra­dó­ra gáz-riasztó fegy­ver­rel, ille­tő­leg base­ball ütő­vel támad­tak a fia­tal­ko­rú sér­tett­re és barátnőjére.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2019. május 17. nap­já­ra vir­ra­dó­ra az egyik közös­sé­gi olda­lon kom­mu­ni­kál­tak a fia­tal­ko­rú sér­tet­tel és bará­ti köré­vel. A kom­mu­ni­ká­ció előbb ver­bá­li­san dur­vult el, beszó­lo­gat­tak egy­más­nak, majd a gya­nú­sí­tott édes­any­já­val és barát­nő­jé­vel autó­ba ült, maguk­hoz vet­tek egy gáz-riasztó fegy­vert és egy base­ball ütőt. A fen­ti­e­ket köve­tő­en Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban az egyik szál­lo­da mel­lett autó­juk­kal az utcán tar­tóz­ko­dó sér­tet­tek mel­lett meg­áll­tak, majd a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke az autó­ból kiszáll­va a gáz-riasztó fegy­ver­rel a fia­tal­ko­rú sér­tett­re lőtt. Ezzel egy idő­ben a vele tar­tóz­ko­dó édes­any­ja, ille­tő­leg barát­nő­je is a sér­tett­re és barát­nő­jé­re támadt. Ennek során a pisz­tollyal, a base­ball­ütő­vel, vala­mint kéz­zel is ütle­gel­ték, bán­tal­maz­ták a sér­tet­te­ket. A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben mind­két sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­géi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a fegy­ve­re­sen, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult nyo­mo­zás­ban. Az indít­vá­nyát a főügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re alapozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja előtt meg­tar­tott ülé­sen tett gya­nú­sí­tot­ti nyi­lat­ko­za­tok­ra, vala­mint meg­bá­nó maga­tar­tás­ra figye­lem­mel a főügyész­ség indít­vá­nyát bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re, vala­mint a sér­tet­tek­től való távol­tar­tás elő­írá­sá­ra módo­sí­tot­ta, mely indít­vá­nyá­nak a bíró­ság helyt adott és mind­há­rom gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban elren­del­te a főügyész­ség által indít­vá­nyo­zott kényszerintézkedéseket.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ja a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség irá­nyí­tá­sa mellett.