Főoldal » Hírek » Gáz-riasztó fegyverrel és késsel támadt a sértettre - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. már­ci­us 16-án gáz-riasztó fegy­ver­rel és kés­sel támadt a sértettre. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 16-án, este, Tata­bá­nyán sétált, ami­kor össze­ta­lál­ko­zott az ittas álla­po­tú sér­tet­tel és a sér­tett pár­já­val, aki koráb­ban a gya­nú­sí­tott barát­nő­je volt. A férfi ekkor egy gáz-riasztó fegy­ver­rel közel­ről, több­ször rálőtt a sér­tett­re. A sér­tett a lövé­sek hatá­sá­ra a föld­re esett, ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott egy kés­sel, több alka­lom­mal a hátán meg­szúr­ta a sér­tet­tet, aki­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se keletkezett.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra ren­del­je el a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszélye.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a járás­bí­ró­ság a férfi kihall­ga­tá­sát köve­tő­en ülé­sen fog dönteni.