Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Gáz-riasztó pisztollyal tett pontot a vita végére a villamoson egy férfi – az ügyészség indítványa alapján letartóztatták- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Rászól­tak a fér­fi­ra a vil­la­mo­son, hogy ne hall­gas­sa han­go­san a zenét, erre elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és meg­tölt­ve az utas­tár­sá­ra cél­zott; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a garáz­da­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 53 éves férfi 2020. októ­ber 05-én a dél­előt­ti órák­ban fel­szállt a III. kerü­let Szent­lé­lek tér­től a Vörös­vá­ri út irá­nyá­ba köz­le­ke­dő 1-es vil­la­mos­ra, az Árpád híd­nál. A férfi kezé­ben egy hang­szó­ró volt, ami­ből han­go­san szólt a zene, emi­att egy nő rászólt, hogy hal­kít­sa le a vagy száll­jon le. A ter­helt össze­szó­lal­ko­zott a nővel, majd elő­vett egy gáz-riasztó pisz­tolyt, azt meg­töl­töt­te és a nő fejé­re céloz­va fenye­ge­tő kije­len­tést tett. Ez a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a vil­la­mos uta­sa­i­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az óbu­dai rend­őrök per­ce­ken belül elfog­ta a fér­fit és gya­nú­sí­tot­tént hall­gat­ták ki fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Buda­pes­ti II. és III. kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látta annak a veszé­lyét, hogy a férfi ismét hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ el.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vánnyal egye­ző­en a fér­fit egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te, a dön­tés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zés­sel élt.