Főoldal » Archív » Gázfegyverrel lőtt haragosára egy férfi Oroszlányban

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly gáz-riasztó fegy­ver­rel garáz­dál­ko­dott Oroszlányban. 

A vád­lott 2018. júli­us 09-én reg­gel, Orosz­lány­ban, az egyik tár­sas­ház előtt talál­ko­zott a hara­go­sá­val, akit arra kért, hogy men­je­nek az épü­let mögé. Miu­tán mind­ket­ten a lakó­ház mögöt­ti rész felé tar­tot­tak, a vád­lott az enge­déllyel tar­tott gáz-riasztó fegy­ve­rét a ruhá­za­tá­ból hir­te­len elő­vet­te, és azzal egy­szer, 1-2 méter távol­ság­ból, testi sér­tés oko­zá­sá­nak szán­dé­ka nél­kül, meg­fé­lem­lí­té­si cél­ból a vele szem­ben álló férfi irá­nyá­ba lőtt, aki ezt köve­tő­en meg­for­dult. Az elkö­ve­tő ezután a távoz­ni szán­dé­ko­zó férfi irá­nyá­ba hátul­ról, fel­fe­lé tartó cső­vel adott le egy figyel­mez­te­tő lövést.

A vád­lott a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­i­val dur­ván szem­be­he­lyez­ke­dő, öntör­vé­nyű, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott, melyen a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó férfi meg­bot­rán­ko­zott, benne a vád­lott maga­tar­tá­sa félel­met keltett.

A garáz­da cse­lek­mény a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sza­bá­lyai alap­ján fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett­nek minősül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, beis­me­rő val­lo­mást tevő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta. A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.