Főoldal » Hírek » Gázolajat szállító tartálykocsinak csapódott neki - fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­se együt­te­sen veze­tett egy ember halá­lát, vala­mint továb­bi három sze­mély sérü­lé­sét ered­mé­nye­ző bal­eset­hez Hód­me­ző­vá­sár­hely térségében.

A vád­irat sze­rint 2020. augusz­tus 15-én, reg­gel fél 8-kor, a 47-es főúton haladt az egyik vád­lott. Az autó­já­ban négyen - köz­tük egy gyer­mek - uta­zott. A férfi a záró­vo­nal, illet­ve előz­ni tilos és a közel­gő útke­resz­te­ző­dés­re is figyel­mez­te­tő táb­lák jel­zé­se elle­né­re két autó, vala­mint az azok előtt hala­dó tar­tály­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett. Eköz­ben a közel 10 ton­nás, üzem­anyag­gal teli tar­tály­ko­csi sofőr­je - a másik vád­lott - balra, egy bekö­tő­út­ra akart kanya­rod­ni. Las­sí­tott, majd meg­kezd­te a kanya­ro­dást, előt­te azon­ban a vissza­pil­lan­tó tükör­ben nem ellen­őriz­te, hogy a jár­mű­ve elő­zé­sét egy másik autó nem kezdte-e meg.

A sze­mély­au­tó veze­tő­je már túl későn ész­lel­te az éppen elő­zött üzem­anyag­szál­lí­tó balra kanya­ro­dá­sát, így az ütkö­zést már egyik sofőr sem tudta elke­rül­ni. Az autó bele­ro­hant a veszé­lyes anya­got szál­lí­tó jár­mű­be, majd a sza­lag­kor­lá­tot átsza­kít­va az út menti árok­ba csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sze­mély­au­tó uta­sai közül egy férfi éle­tét vesz­tet­te, mási­kuk mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, míg a többi sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A ter­hel­tek bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le­kor készítette.