Főoldal » Hírek » Gázriasztó fegyverrel fenyegetett egy orvost - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban itta­san, gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel támadt rá egy osz­tály­ve­ze­tő orvosra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 23-án kora dél­után, erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent egy buda­pes­ti kór­ház­ban, ahol vitat­ko­zott egy osz­tály­ve­ze­tő orvos­sal, mivel úgy gon­dol­ta, hogy a hoz­zá­tar­to­zó­ja nem kapott meg­fe­le­lő ellá­tást. A férfi a szó­vál­tás során elő­vett egy gáz­ri­asz­tó fegy­vert - amely kül­ső­re műkö­dő­ké­pes lőfegy­ver kiala­kí­tá­sú volt -, azt az orvos­ra fogta és meg­fe­nye­get­te, hogy lelö­vi. Ezt köve­tő­en a két férfi dula­ko­dott, amely­nek során a sér­tett meg­pró­bál­ta kicsa­var­ni a férfi kezé­ből a fegy­vert, majd a föld­re vitte a táma­dó­ját. A dula­ko­dás során a fegy­ver elsült, sérü­lést azon­ban nem oko­zott. Az elkö­ve­tő a föld­re kerü­lés­kor esz­mé­le­tét vesz­tet­te, ezért az orvos, és a hely­szín­re siető ápo­lók ellát­ták, majd érte­sí­tet­ték a hatóságokat.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 48 éves fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. Az ügyész­ség emel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. A vád­lott távol­tar­tás hatá­lya alatt áll.

A fel­vé­te­len a férfi meg­ér­ke­zik a kór­ház­ba, beszáll a lift­be, majd a cse­lek­mény után már a rend­őrök kísé­rik el.