Főoldal » Hírek » Gépkocsi tankjában csempészték a drogot - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy buda­pes­ti díler meg­bíz­ta isme­rő­sét azzal, hogy kül­föld­ről csem­pésszen dro­got Magyar­or­szág­ra. A csem­pész a gép­ko­csi tank­já­ban rej­tet­te el a kábí­tó­szert, amit később egy autó­sze­re­lő isme­rő­sük vett ki onnan a buda­pes­ti műhe­lyé­ben. Ekkor csap­tak le rájuk a nyomozók. 

A vád­irat sze­rint egy 46 éves férfi 2019. év máso­dik felé­től kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten. 2019 novem­be­ré­ben azzal bízta meg a 48 éves tár­sát, hogy Német­or­szág­ból gép­ko­csi­val, koka­int, MDMA-t és hasis gyan­tát szál­lít­son Magyarországra.

A meg­bí­zott férfi 2019. novem­ber 24-én gép­ko­csi­val kül­föld­re uta­zott, ahol mint­egy 1,5 kilo­gramm kábí­tó­szert - koka­int, MDMA-t és hasis gyan­tát szer­zett meg. A kábí­tó­szert műanyag palac­kok­ba tette, ami­ket elrej­tett a jármű üzem­anyag tank­já­ban. Az autó Német­or­szág­ban meg­hi­bá­so­dott, ami­ről a férfi érte­sí­tet­te a meg­bí­zó­ját, aki azt tré­ler­rel hozat­ta Magyar­or­szág­ra. Az autó­men­tő az elrej­tett kábí­tó­szer­ről nem tudott.

Az idő­sebb férfi a gép­ko­csit egy XXI. kerü­le­ti autó­sze­re­lő műhely­be vitte azért, hogy autó­sze­re­lő isme­rő­sük - a har­ma­dik vád­lott - az elrej­tett kábí­tó­sze­re­ket kive­gye. A férfi kisze­rel­te a jár­mű­ből az AC pum­pát, majd a tar­tály­ból kiemel­te a kábí­tó­sze­re­ket tar­tal­ma­zó palac­ko­kat. Ezután csap­tak le rájuk a nyo­mo­zók, akik a csem­pé­szett kábí­tó­szert lefog­lal­ták. Az akci­ó­val egy idő­ben a meg­bí­zót is elfog­ták, mely­nek során a tar­tóz­ko­dá­si helyén, vala­mint az álta­la hasz­nált gép­ko­csi­ban is talál­tak a nyo­mo­zók mari­hu­á­nát és koka­int, ame­lyet lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, közü­lük az autó­sze­re­lőt, mint bűn­se­gé­det. A főügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lot­tak­tól lefog­lalt nagy össze­gű kész­pénz és más vagyon­tárgy tekin­te­té­ben a főügyész­ség vagyon­el­kob­zást indítványozott.

A fel­vé­tel első részén a kábí­tó­szert csem­pé­sző férfi és az autó­sze­re­lő lát­ha­tó a jármű mel­lett, amely­ben a dro­got elrej­tet­ték. A máso­dik rész az elfo­gá­su­kat rögzíti.