Főoldal » Hírek » Gerinctörést és léprepedést okozott barátainak egy férfi - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy 31 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki a gyors­haj­tá­sá­val igen komoly sérü­lé­se­ket oko­zott barátainak.

A vád sze­rint a férfi 2021. novem­ber 19-én, éjjel, Sal­gó­tar­ján­ban 95-105 km/h sebes­ség­gel vezet­te gép­ko­csi­ját. A szá­gul­dó autó a ned­ves úttes­ten meg­csú­szott, fel­haj­tott a jár­dá­ra, majd egy por­ta­épü­let­nek ütközött.

A bal­eset­ben az elől ülő utas­nak mell­ka­si zúzó­dá­sos és töré­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a jobb hátsó ülé­sen ülő fia­tal kire­pült az utas­tér­ből és több háti- és nyak­csi­go­lyá­ja is eltö­rött, a bal hátsó utas­nak pedig el kel­lett távo­lí­ta­ni a bal­eset­ben meg­sé­rült lépét. A sofőr sem úszta meg komo­lyabb sérü­lé­sek nél­kül: több bor­dá­ja, a mellkas- és a kopo­nya­csont­ja is eltö­rött, vala­mint agy­vér­zést is szenvedett.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­te, ugyan­is ha 50 km/h sebes­ség­gel hajt, a gép­ko­csi nem veszí­tet­te volna el  a sta­bi­li­tá­sát és nem ütkö­zött volna az épületnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­ne a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben – vád­lot­ti beis­me­rés ese­té­re – 1 év fog­ház­bün­te­tés és 5 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a 367.209 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

A jármű uta­sai nem csa­tol­ták be biz­ton­sá­gi öve­i­ket. Emi­att zuhant ki a gerinc­tö­rést szen­ve­dő utas az autó­ból, és ugyan­csak emi­att a rend­őr­ség mind­hár­muk ellen köz­igaz­ga­tá­si eljá­rást kezdeményezett.