Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Gipszben fekvő élettársán széttörte a gipszet is – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő néhány hóna­pos együtt­élé­sük alatt az élet­tár­sát több­ször bán­tal­maz­ta, a kezét és a lábát eltör­te, har­ma­dik alka­lom­mal pedig olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy a nő kar­ján a gipsz is széttört.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben, koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va, a fel­té­te­les sza­bad­ság pró­ba­ide­je alatt élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy nővel. A páros a vád­lott nagy­ma­má­já­nak kecs­ke­mé­ti házá­ban lakott, azon­ban a férfi fél­té­keny­ség­ből és kábí­tó­szer hasz­ná­lat miatt több­ször meg­ver­te ott­ho­nuk­ban a nőt. 2022. novem­ber 18-án szó­vál­tást köve­tő­en a nő arcát ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, majd egy kala­páccsal a jobb boka­csont­já­ra ütött. A férfi a bán­tal­ma­zást köve­tő­en nem hívott men­tőt, hanem két nap eltel­té­vel - mivel a sér­tett nem tudott lábra állni - a nagy­ma­ma érte­sí­tet­te a men­tő­ket. Kide­rült, hogy a nő kopo­nya­zú­zó­dást szen­ve­dett és a láb­szár­csont­ja is eltört.

Két hét eltel­té­vel a férfi a koráb­bi bán­tal­ma­zás miatt begip­szelt lábú élet­tár­sát ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, majd egy cirok­sep­rű nye­lét ket­té­tör­te és azzal több­ször lesúj­tott a sarok­ba kupo­ro­dó, keze­i­vel a fejét védő nőre. Emi­att a sér­tett alkar­ja is eltört.

Végül 2023. janu­ár 2-án haj­nal­ban az új lakó­he­lyü­kön a vád­lott ököl­lel neki­esett a nőnek, miköz­ben meg is harap­ta. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett test­szer­te zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ráadá­sul a kar­ján lévő gipsz is szét­tört. A nő begip­szelt láb­bal a szom­széd­ba mene­kült, ők hív­tak hozzá mentőt.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Emel­lett a vád­lott­nak a koráb­bi bün­te­té­sé­ből hátra lévő időt is le kell ülnie.

Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.