Főoldal » Hírek » Gondnokát verte meg egy férfi - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a Kom­lói Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal­ban gond­no­kát bántalmazta. 

A vád­lott cse­lek­vő­ké­pes­sé­get rész­le­ge­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt áll. Jöve­del­mét hiva­tá­sos gond­no­ka kezel­te, aki a köte­le­ző kiadá­sok után meg­ma­ra­dó pénzt heten­te adta át a férfinak.

A férfi 2022 janu­ár­já­ban azért keres­te fel a Kom­lói Pol­gár­mes­te­ri Hiva­talt, hogy gond­no­ká­tól átve­gye köl­tő­pén­zét. A gond­nok az egyik kiadó ablak mögött össze­ké­szí­tet­te a pénzt és átad­ta az ablak túl­ol­da­lán álló vád­lott­nak. Közöl­te vele azt is, hogy ugyan 8.300 forint járna neki, de ele­gen­dő vál­tó­pénz hiá­nyá­ban 8.500 forin­tot ad és ezért a követ­ke­ző héten 8.300 forin­tot fog kapni. A vád­lott a pénz átvé­te­le után min­den előz­mény nél­kül benyúlt az abla­kon és kezét ököl­be szo­rít­va ráütött gond­no­ka fejé­re, köz­ben szi­dal­maz­ta őt. Ezután siet­ve eltávozott.

A sér­tett nő a vád­lott bán­tal­ma­zá­sá­tól nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A hiva­tá­sos gond­nok köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A vád­lott cse­lek­mé­nye könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ez utób­bi bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.