Főoldal » Archív » Gumiabroncsokkal gyorsította a lombégetést - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség hely­re nem állít­ha­tó káro­sí­tást ered­mé­nye­ző kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy har­minc­há­rom éves pol­gá­ri férfi ellen.

A vád­irat sze­rint 2017. októ­be­ré­ben, egy Tisza­új­vá­ros kül­te­rü­le­tén lévő ingat­la­non és az azzal köz­vet­le­nül szom­szé­dos föld­te­rü­le­te­ken egy vál­lal­ko­zó a terü­let tulaj­do­no­sá­val kötött szer­ző­dés alap­ján faki­ter­me­lé­si mun­ká­la­to­kat vég­zett. A vál­lal­ko­zó a terü­let tisz­tí­tá­sá­val kap­cso­la­tos mun­kák elvég­zé­sé­re meg­ál­la­po­dást kötött a vád­lot­tal, mely sze­rint a vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy a faki­ter­me­lést köve­tő­en a terü­le­ten össze­gyűj­ti a vissza­ma­radt lom­bo­za­tot, faága­kat és a föld­ben maradt tus­kó­kat, majd azo­kat elszállítja.

A vád­lott miu­tán meg­tisz­tí­tot­ta a terü­le­tet úgy dön­tött, hogy nem baj­ló­dik a szál­lí­tás­sal, ezért  a sza­bad­ban tüzet gyúj­tott és eléget­te az álta­la össze­gyűj­tött nagy mennyi­sé­gű  fát és lom­bot úgy, hogy az égés gyor­sí­tá­sa érde­ké­ben 15-20 darab autó gumi­ab­ron­csot is a tűzbe dobott.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben az elégett gumi­ab­ron­csok­ból a lég­kör­be 135-380 kg, az egész­ség­re rend­kí­vül veszé­lyes lég­szennye­ző anyag került, mely mennyi­sé­gét és veszé­lyes­sé­gét tekint­ve messze túl­lé­pi még a nagy vegy­ipa­ri üze­mek kibo­csá­tá­sá­nak egyéb­ként ellen­őr­zött érté­két is.

A bűn­cse­lek­mény nyo­mán beállt leve­gő­szennye­zett­ség és az ezzel elő­ál­lott légkör-károsítás embe­ri beavat­ko­zás által nem helyreállítható.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.