Főoldal » Archív » Gumicsónakkal csempészett embereket szállított – bíróság elé állítja az ügyészség

A mai napon állít­ja bíró­ság elé a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség azt a hon­ta­lan fér­fit, aki idén janu­ár 4-én, haj­nal­ban, négy szír állam­pol­gárt csem­pé­szett gép­ko­csi­já­ban, Csong­rád megyében.

A vád sze­rint a négy kül­föl­di sze­mély janu­ár 4-én a Tiszán átha­józ­va gumi­csó­nak­kal lépte át a szerb-magyar állam­ha­tárt. A gya­nú­sí­tott az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra a közel­ben vára­ko­zott az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­re, majd őket jár­mű­vé­be fel­vet­te, és tovább­szál­lí­tot­ta Nyugat-Európa felé. A jár­mű­vet és a benne uta­zó­kat azon­ban a rend­őr­ség Sze­ged hatá­rá­ban igazoltatta.

Az elkö­ve­té­sen tet­ten ért gya­nú­sí­tott az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A beis­me­rés­re és a tet­ten­érés­re tekin­tet­tel a gya­nú­sí­tot­tat az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé.

A letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon tar­tott tár­gya­lá­son fog dönteni.