Főoldal » Archív » Gyalogosgázolás Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban nap­pal elütöt­te az úttes­ten sza­bály­ta­la­nul átke­lő idős sér­tet­tet.

A vád­lott 2018. júni­us 14-én dél­előtt 10:00 óra körül Deb­re­cen­ben köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val egy igen for­gal­mas úton. Ezen az úton a nehe­zí­tett moz­gá­sú 90 éves sér­tett nem a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyen, hanem a szá­má­ra tilal­ma­zott terü­le­ten akart átmen­ni.

Annak elle­né­re, hogy az idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban ked­ve­ző­ek vol­tak, a vád­lott nem meg­fe­le­lő­en, illet­ve kése­del­me­sen mérte fel a köz­le­ke­dé­si hely­ze­tet. Jelen­tő­sebb idő­vesz­te­ség­gel igye­ke­zett elhá­rí­ta­ni a bal­ese­tet azzal, hogy motor­fék­kel csök­ken­tet­te az autó sebes­sé­gét, majd vész­fé­ke­zett és balra kor­mány­zott, azon­ban ennek elle­né­re körül­be­lül 30 km/h sebes­ség­gel a jármű jobb olda­li első sarok­ré­szé­vel elütöt­te az úttes­ten akkor már több mint 3 métert meg­tett gya­lo­gost. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett az út jobb olda­li for­gal­mi sáv­já­ban elesett.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan több­szö­ri, csont­tö­ré­ses súlyos kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy éle­tét vesz­tet­te.

A bal­eset és a halá­los ered­mény a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben, azzal ok-okozati össze­füg­gés­ben követ­ke­zett be, azon­ban abban nagy sze­re­pet ját­szott a sér­tett KRESZ sza­bály­sze­gé­se is.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes körű­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.