Főoldal » Hírek » Gyalogost gázolt a gondatlan sofőr- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a halált okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki autó­já­val kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy fér­fit, aki emi­att elhunyt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. októ­ber 31-én 17 óra 50 perc­kor, Tata­bá­nya lakott terü­le­tén, az 1-es számú főúton Győr felől Buda­pest irá­nyá­ba 50-56 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit. A sofőr a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet nem foko­zott óva­tos­ság­gal, és nem olyan sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg, hogy a gya­lo­go­sok részé­re elsőbb­sé­get tud­jon biz­to­sí­ta­ni. A kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a vád­lott a 4,2 métert meg­tett sér­tett fér­fit elütöt­te, aki a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en  elhunyt.

A Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.