Főoldal » Hírek » Gyalogost gázolt a vezetéstől eltiltott sofőr - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a sofőrt, aki a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sa elle­né­re autó­ba ült és elgá­zolt egy gyalogost.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti fér­fit 2022 decem­be­ré­ben a rend­őr­ség köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés miatt 3 hónap­ra eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. A férfi ennek elle­né­re 2023. feb­ru­ár 9-én, kora dél­után autó­ba ült és Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett. Egy útke­resz­te­ző­dés­ben azon­ban balra kanya­ro­dás köz­ben nem adott elsőbb­sé­get az úttes­ten átke­lő gya­lo­gos­nak és elütöt­te. A bal­eset követ­kez­té­ben a gya­lo­gos súlyo­san meg­sé­rült, a láb­szá­ra és orra eltört, vala­mint továb­bi zúzó­dá­so­kat szenvedett.

Az ügyész­ség a hely­szí­nen tet­ten ért fér­fit eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, vala­mint köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban teg­nap bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 60 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­let nem jogerős.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.