Főoldal » Hírek » Gyalogost gázolt a zebrán a gondatlan sofőr- vádemelés FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val  szem­ben, aki a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen ütöt­te el a gyalogost.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. janu­ár 18-án sze­mély­gép­ko­csit veze­tett Esztergom-kertváros lakott terü­le­tén, a Dam­ja­nich utcá­ban Dorog irá­nyá­ból Esz­ter­gom felé. Előt­te jármű nem haladt, ugyan­ak­kor a szem­ből érke­ző for­ga­lom folya­ma­tos volt.

A férfi a vele szem­ben hala­dó jár­mű­vek taka­rá­sa miatt a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen lévő for­gal­mi hely­ze­tet átte­kin­te­ni nem tudta, ennek elle­né­re a gyalogos-átkelőhelyet nem foko­zott óva­tos­ság­gal, hanem a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get meg­ha­la­dó, 63-67 km/h közöt­ti sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg.

Emi­att a férfi nem ész­lel­te meg­fe­le­lő távol­ság­ról a zeb­rán átke­lő sér­tet­tet, nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a részé­re, és bár  vész­fé­ke­zett, a jármű ele­jé­vel a gya­lo­gos­nak ütközött.

A bal­eset során a gya­lo­gos több­szö­rös csont­tö­rést szen­ve­dett el, ame­lyek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma két hónap.

Az esz­ter­go­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség a  indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.