Főoldal » Hírek » Gyalogost ütött el a szabálytalanul kanyarodó sofőr - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­pon­ti járá­si ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek figyel­met­len­sé­ge miatt egy gya­lo­gos súlyo­san megsérült. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint az autó veze­tő­je 2023 novem­be­ré­ben, Eger egyik áru­há­zá­nak köz­for­ga­lom elől el nem zárt par­ko­ló­já­ban balra kanya­ro­dott kocsi­já­val. A férfi a manő­ver köz­ben figyel­met­len volt, így elütöt­te az úttes­ten átke­lő sér­tet­tet. A sér­tett mel­lett haladt egy másik gya­lo­gos is, aki­nek éppen az utol­só pil­la­nat­ban még sike­rült elug­ra­nia a férfi kocsi­ja elől, így meg­úsz­ta az ütközést.

A bal­eset­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset oka az volt, hogy a férfi a KRESZ kanya­ro­dás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lya­it figyel­met­le­nül megszegte.

A felek val­lo­má­sa­ik során kér­ték az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát, és mivel annak min­den továb­bi jog­sza­bá­lyi fel­té­te­le is fenn­állt, az ügyész­ség az eljá­rás hat hónap­ra tör­té­nő fel­füg­gesz­té­se mel­lett elren­del­te azt.

A vide­ón az elütés előt­ti pil­la­nat látható.