Főoldal » Archív » Gyanús vérfoltok buktatták le az orvvadászokat

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség töb­bek között lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, orv­va­dá­szat bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és bűn­pár­to­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 7 fős bará­ti tár­sa­ság­gal szem­ben, akik nem­csak egy­más­nak ado­gat­ták enge­dély nél­kül a vadász­fegy­ve­re­ket, de azok­kal til­tott módon vadász­tak, és ha kel­lett, a ter­he­lő bizo­nyí­té­ko­kat is eltün­tet­ték a rend­őrök elől.

Az I. és II. r. vád­lot­tak, akik­nek erre nem volt enge­dé­lyük, a IV. r. köz­ve­tí­té­sé­vel sze­rez­ték meg 2017 feb­ru­ár­já­ban a VII. r. vád­lot­tól annak enge­déllyel tar­tott vadász­lő­fegy­ve­re­it. Az I. és II. r. vád­lot­tak, akik vadá­sza­ti jogo­sult­ság­gal sem ren­del­kez­tek, egy erdő­te­rü­le­ten til­tott esz­köz­zel, söré­tes lőfegy­ver­rel ejtet­tek el egy 1 mil­lió Ft érté­kű szar­vas­bi­kát. Az állat tete­mét isme­ret­len hely­re szál­lí­tot­ták, míg a tró­fe­á­ját és a fegy­ve­re­ket pedig a IV. r. vád­lott házá­ban rej­tet­ték el. Ezután az I. r. és II. r. vád­lot­ta­kat a rend­őrök iga­zol­tat­ták, ennek során a gép­ko­csi­juk­ban a friss vér­nyo­mo­kat fel­fe­dez­ték és őket elő­ál­lí­tot­ták. Erről az I. r. vád­lot­tól tele­fo­non tudo­mást sze­rez­tek IV., V. és VI. r. vád­lot­tak, akik a vádlott-társaik ellen szóló bizo­nyí­té­ko­kat igye­kez­tek eltün­tet­ni, a IV. r. vád­lott fel­hí­vá­sá­ra az V. r. a 2 db lőfegy­vert, míg a VI. r. a szar­vas­bi­ka tró­fe­á­ját rej­tet­te el.

A rend­őrök a 2017. feb­ru­á­ri intéz­ke­dés alkal­má­val az I. r. vád­lott lakó­he­lyén meg­ta­lál­ták azo­kat a fegy­ve­re­ket is, melye­ket édes­ap­ja, a III. r. vád­lott még 2015 nya­rát köve­tő­en adott át neki, pedig tudta, hogy fiá­nak nincs fegy­ver­tar­tá­si engedélye.

A nyo­mo­zás során kide­rült az is, hogy az I. és II. r. vád­lot­tak 2016 őszén gép­ko­csi­val elütöt­tek egy 34.000 Ft érté­kű dám szar­vas­bor­jút, melyet a IV. r. vád­lott házá­hoz vit­tek, ahol szét­bon­tot­ták, illet­ve az I. r. vád­lott 2017 janu­ár­já­ban ello­pott egy továb­bi tró­fe­ás szar­vas­ko­po­nyát is.

Az ügyész­ség az I. és II. r. vád­lot­tak­kal szem­ben – akik őri­zet­ben is vol­tak koráb­ban, jelen­leg lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt áll­nak – vég­re­haj­tan­dó bör­tönt és köz­ügyek­től eltil­tást, a III., IV. és VII. r. vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tönt, az V. és VI. r. vád­lot­tak­kal szem­ben pedig pénz­bün­te­tést indítványozott.