Főoldal » Archív » Gyanúsított a Momentum elnöke

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Fekete-Győr Andrást. 

 A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. decem­ber 13-án 20:44 perc körü­li idő­ben a Buda­pest V. kerü­let, Kos­suth Lajos téren a Par­la­ment főlép­cső­jé­nél az épü­let védel­mé­re fel­so­ra­ko­zott rend­őrök irá­nyá­ba cél­zot­tan egy meg­gyúj­tott füst­kép­ző esz­közt hají­tott, mely esz­köz által kibo­csá­tott füst a sor­fal­ban lévő rend­őrök látá­sát és lég­zé­sét aka­dá­lyoz­va a léte­sít­mény­biz­to­sí­tá­si rend­őri intéz­ke­dést akadályozta.

Az ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda és magán­sze­mé­lyek fel­je­len­té­sé­re indult nyomozás.

Fekete-Győr And­rás a gya­nú­sí­tás ellen panasszal élt, val­lo­mást nem tett.

A gya­nú­sí­tás­ban meg­je­lölt bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.