Főoldal » Hírek » Gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó ügyészség a menekülés közben rendőrautónak hajtó külföldi embercsempészt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz egy geor­giai állam­pol­gár ellen.

A grúz férfi 2022. decem­ber 27-én az esti órák­ban az M1-M0 autó­pá­lyán köz­le­ke­dett egy kül­föl­di rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­val, amely­nek zárt rak­te­ré­ben 35, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó sze­mélyt szállított.

A rend­őrök bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt több gép­ko­csi­val, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­nál­va követ­ni kezd­ték, azon­ban a kis­te­her­au­tó veze­tő­je - a fel­szó­lí­tá­so­kat figyel­men kívül hagy­va - nem állt meg, és Buda­örs­nél letér­ve az autó­pá­lyá­ról nagy sebes­ség­gel Buda­pest bel­vá­ro­sa felé haladt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a kül­föl­di férfi mene­kü­lés köz­ben több, a for­ga­lom­ban részt vevő sze­mély­ko­csi­nak neki­üt­kö­zött, illet­ve az I. kerü­le­ti Atti­la úton áttért a menet­irá­nyá­val szem­be hala­dó sávba, miköz­ben kité­rés­re kény­sze­rí­tet­te a vele szem­ből érke­ző rend­őr­au­tót, majd a kité­rés köz­ben a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ra áttért szol­gá­la­ti gép­ko­csi jobb hátsó részé­nek szán­dé­ko­san neki is ütkö­zött. Az ütkö­zés­től a szol­gá­la­ti gép­ko­csi lég­zsák­jai kinyíl­tak, az abban tar­tóz­ko­dó rend­őrök könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az elkö­ve­tő által veze­tett kis­te­her­au­tó jobb első kere­ke is kitört, így a kül­föl­di férfi futva pró­bált elme­ne­kül­ni a hely­szín­ről, azon­ban a rend­őrök utol­ér­ték és elfogták.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által őri­zet­be vett kül­föl­di fér­fit a nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek a meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. A gya­nú­sí­tott val­lo­má­sá­ban tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.


Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miat­ti nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság folytatja. 

A Rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott köz­le­mény és videó itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempesz-okozott-balesetet-budapesten-az-0