Főoldal » Archív » Gyerekekkel a hátsó ülésen próbálta elvinni az autót az elkövető

Mene­kült­ügyi kérel­mé­nek elbí­rá­lá­sa érde­ké­ben, néhány hétig tar­tóz­ko­dott Vámos­sza­ba­din az a férfi, aki úgy pró­bált meg Győr­ben egy autót elvin­ni, hogy abban benne ültek a tulaj­do­nos kis­ko­rú gyermekei.

A szír állam­pol­gár férfi 2015 tava­szán, Győr­ben, enge­dély nél­kül beült a jobb első ülés­re egy utcán vára­ko­zó autó­ba. Az autó­ban a tulaj­do­no­son kívül benne ültek a tulaj­do­nos 12 és 15 éves lányai is.

A jármű tulaj­do­no­sa a fér­fit több­ször fel­szó­lí­tot­ta a távo­zás­ra, majd kiszállt azzal a szán­dék­kal, hogy őt az autó­já­ból kiszál­lít­sa. Ekkor az elkö­ve­tő átült a veze­tő­ülés­re azért, hogy az autó­val elhajt­son. A tulaj­do­nos azon­ban vissza­tért a veze­tő­ülés felő­li oldal­ra és kirán­gat­ta a kor­mány­ba kapasz­ko­dó férfit.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tett kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben Német­or­szág­ban van letartóztatásban.