Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyereklánytól szerzett intim fotókat a közösségi hálón egy férfi

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Tisza-parti tele­pü­lé­sen élő 23 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki egy kis­lány­tól egyes test­ré­sze­it mezí­te­le­nül ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket csalt ki az interneten.

A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban ismer­ke­dett meg a világ­há­lón a tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sér­tet­tel. A cse­te­lés során meg­ál­la­pod­tak abban, hogy egy inter­net alapú tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül is kap­cso­lat­ba lép­nek egy­más­sal. Ennek érde­ké­ben a kis­lány fel­vet­te a fér­fit egy ún. zárt cso­port­ba, ahol tovább foly­tat­ták az ismer­ke­dést és a beszélgetést.

A vád­lott - való­di sze­mély­azo­nos­sá­gát lep­lez­ve - Dénes álné­ven, 7. osz­tá­lyos tanu­ló­ként tün­tet­te fel magát, éppen azért, mert tisz­tá­ban volt a sér­tett élet­ko­rá­val. Miu­tán a kis­lány bizal­má­ba fér­kő­zött, a férfi azt kezd­te fir­tat­ni, hogy beszél­ge­tő­part­ne­re mennyi­re „bevál­la­lós”, elárulja-e neki a rajta lévő alsó­ne­mű szí­nét, illet­ve készítene-e arról fel­vé­telt. Ami­kor a kis­lány haj­lan­dó­nak mutat­ko­zott erre, a vád­lott egyre tovább ment a kéré­sek terén, míg végül a sér­tett nemi szer­vé­ről kért, majd kapott is fotókat.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben is hang­sú­lyo­san meg­je­le­nő áldo­zat­vé­del­mi ren­del­ke­zé­se­ket szem előtt tart­va az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy tár­gya­lás tar­tá­sa ese­tén a bíró­ság a kis­ko­rú sér­tett és tanúk sze­mé­lyes meg­je­le­né­sé­től, vala­mint kihall­ga­tás­tól tekint­sen el, ehe­lyett val­lo­má­sa­i­kat - ano­ni­mi­tá­su­kat meg­őriz­ve - fel­ol­va­sás útján tegye a bizo­nyí­tás részévé.