Főoldal » Hírek » Gyermeke előtt késelte meg a sértettet - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki élet­tár­sát a kis­ko­rú gyer­me­ke előtt szúr­ta, illet­ve vágta meg.

A vád­irat sze­rint a férfi rövid ideje élt együtt Örkény­ben a nővel és annak két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel. A férfi rend­kí­vül fél­té­keny volt, és ebből kifo­lyó­lag koráb­ban bán­tal­maz­ta már a nőt. Elő­for­dult több­ször az is, hogy hajá­nál fogva húzta a föl­dön sér­tet­tet düh­ki­tö­ré­sei alkalmával.

2020 szep­tem­be­ré­nek egyik dél­után­ján az elkö­ve­tőn ismét elural­ko­dott a fél­té­keny­ség és szid­ta élet­tár­sát. Vesze­ked­tek, mely­nek során bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Ezalatt végig a lakás­ban tar­tóz­ko­dott a nő egyik gyer­me­ke is. A sér­tett az üté­sek­től meg­szé­dült, és leült a kony­há­ban. Ekkor a férfi fel­ka­pott két kést is a kony­há­ban, és azok­kal meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta a sér­tett hasát, egyik kar­ját és halán­té­kát. A nő kia­bá­lá­sá­ra a gyer­me­ke a kony­há­ba sza­ladt, és ellök­te a fér­fit azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a továb­bi bántalmazást.

A férfi ekkor abba­hagy­ta a cse­lek­ményt és elment az Örké­nyi Rend­őr­őr­se, ahol fel­ad­ta magát, míg a sér­tett orvo­si segít­sé­get kért telefonon.

A táma­dás miatt a nő élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. halá­lát kizá­ró­lag az inten­zív orvo­si keze­lés hárí­tot­ta el.

A férfi ellen a Pest Megyei Főügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.