Főoldal » Hírek » Gyermekeiket éveken keresztül testileg és lelkileg bántalmazták a szülők - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gyer­me­ke­ik értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos fok­ban veszé­lyez­te­tő szü­lők bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az íté­let sze­rint a férfi és a nő házas­sá­gá­ból – 2000-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2012-ben – 4 lány szü­le­tett, aki­ket győri laká­suk­ban közö­sen nevel­tek. A házas­pár között 2006-tól kez­dő­dő­en napi szin­ten, éjsza­ká­ba nyú­ló­an han­gos vesze­ke­dé­sek vol­tak, amit a gyer­me­kek is hal­lot­tak. A két nagyobb lány­nak kel­lett szin­te min­den házi­mun­kát elvé­gez­ni, kisebb test­vé­re­i­ket – akár tanu­lá­suk rová­sá­ra is – ellát­ni. Elő­for­dult, hogy a férfi idő­sebb lánya­it úgy bün­tet­te meg, hogy faka­nál­lal, szíj­jal, hor­gász­bot­tal ütöt­te őket. A 15 éves gyer­me­két több alka­lom­mal úgy fegyel­mez­te, hogy pusz­ta kéz­zel foj­to­gat­ta, amed­dig az lát­ha­tó­an rosszul nem lett. A leg­idő­sebb – akkor már 16 éves – lányát több­ször, akár két hétre is, szo­ba­fog­ság­ra ítél­te. A férfi 2015-ben, az akkor 14 éves, 2018-ban, az akkor 6 éves lánya­i­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt is vég­zett, végez­te­tett. A gye­re­kek az édes­any­juk­tól segít­ség­re nem szá­mít­hat­tak, nem védte meg őket az apa agresszivitásától.

A csa­lád­ban ural­ko­dó feszült han­gu­lat miatt 2018 tava­szán, az akkor 13 éves lány hetek­re eltűnt, rend­sze­re­sen, nagy mennyi­ség­ben alko­holt és kábí­tó­szert is fogyasz­tott. Őt 2018-ban kiemel­ték a csa­lád­ból, neve­lés­be vették.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, több­rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, több­rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és több­rend­be­li kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. Szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a két leg­fi­a­ta­labb lánya vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te. A nőt több­rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let ellen az ügyész mind­két elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ért, a férfi és a nő, védő­ik eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sek indo­ko­lat­la­nul eny­hék. A házas­pár súlyo­san, hosszú időn keresz­tül elha­nya­gol­ta gyer­me­ke­ik­kel szem­be­ni köte­le­zett­sé­ge­it. Gát­lás­ta­la­nul vissza­él­tek a kiszol­gál­ta­tott gyer­me­kek hely­ze­té­vel, s ezzel mara­dan­dó káro­kat okoz­tak a fejlődésükben.

Másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.