Főoldal » Hírek » Gyermekeket bántalmazott – vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki három kis­ko­rú gyer­mek­kel vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket és töb­be­zer gyer­mek­por­nog­ráf képet tárolt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő már húsz éve Auszt­ri­á­ban él, de haza­járt Magyar­or­szág­ra uno­ka­test­vé­re csa­lád­já­hoz a vecsé­si járás egyik településére.

2011-ben az elkö­ve­tő elkez­dett von­zód­ni uno­ka­test­vé­re egyik hat év alat­ti gyer­me­ké­hez, akit aján­dé­kok­kal is elhal­mo­zott. A gyer­mek csa­lád­tag­ként tekin­tett rá, így sze­ret­te és meg­bí­zott benne. Az elkö­ve­tő ezt a kap­cso­la­tot kihasz­nál­va éve­ken át vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket a gyer­mek­kel egé­szen 2019. év végéig.

A férfi maga­tar­tá­sa a gyer­mek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­ben erős törést okozott.

Az elkö­ve­tő érdek­lő­dé­se 2019. év vége felé a csa­lád másik kis­ko­rú gyer­me­ke felé for­dult, aki ekkor lépett olyan korba, ami­kor a férfi a koráb­bi sér­tett sze­xu­á­lis bán­tal­ma­zá­sát is megkezdte.

Ezen gyer­mek­kel 2019 szep­tem­be­re és 2020 feb­ru­ár­ja között körül­be­lül öt alka­lom­mal vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket az elkö­ve­tő. Emel­lett mezí­te­len képe­ket is készí­tett tele­fon­já­val a gyer­mek­ről, amit közös­sé­gi alkal­ma­zá­son meg­osz­tott hason­ló érdek­lő­dé­sű isme­ret­le­nek­kel. Az elkö­ve­tő továb­bá a tele­fon­ján több mint tizen­öt­ezer gyer­mek­por­nog­ráf témá­jú képet tárolt.

A fen­ti­e­ken kívül a férfi auszt­ri­ai tar­tóz­ko­dá­sa során bará­ti viszonyt ala­kí­tott ki egy kint élő magyar csa­lád­dal. Több­ször is náluk aludt oszt­rák illet­ve magyar­or­szá­gi – rét­sá­gi járás­ban talál­ha­tó – ingat­la­nuk­ban. A csa­lád kis­ko­rú gyer­me­ké­vel is bizal­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. Ezt kihasz­nál­va 2012 és 2018 nyara között több alka­lom­mal vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket a gyer­mek­kel. Ezért a gyer­mek­nek külön­bö­ző aján­dé­ko­kat ígért, amit meg is vásá­rolt később neki.

A férfi maga­tar­tá­sa ezen gyer­mek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­ben is törést okozott.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gye­re­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te vala­mint emel­lett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt is vádat emelt a férfi ellen, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljárást.