Főoldal » Hírek » Gyermekekről készült pornográf felvételeket gyűjtött és osztott meg másokkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júni­u­sá­tól, kis­ko­rú­ak­ról készült, a gyer­me­ke­ket súlyo­san és dur­ván sze­mé­rem­sér­tő módon ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket gyűj­tött, illet­ve osz­tott meg mások­kal. A fel­vé­te­lek között vol­tak olyan vide­ók, ame­lye­ken a gyer­me­kek sanyar­ga­tá­sa, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sa sze­re­pelt. A férfi súlyos bün­te­tés­re számíthat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2021 júni­u­sá­tól, 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak­ról gyűj­tött por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, ame­lyek a gyer­me­ke­ket súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő, nemi vágy fel­kel­té­sé­re alkal­mas módon ábrá­zol­ták. A férfi regiszt­rált egy fénykép-és vide­ó­fel­vé­te­lek meg­osz­tá­sá­ra szol­gá­ló inter­ne­tes alkal­ma­zás­ra, majd azon keresz­tül kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg és osz­tott meg másokkal.

A vád­lott 2021. szep­tem­ber 14-én a sze­ge­di albér­le­té­ben 13 darab olyan vide­ó­fel­vé­telt töl­tött fel az alkal­ma­zás­hoz tar­to­zó fiók­já­ba, ame­lye­ken 12. év alat­ti gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak sze­re­pelt. A vide­ó­kon sze­rep­lő gyer­me­kek jel­lem­ző­en 4-12 év közöt­ti­ek vol­tak. A fel­vé­te­lek között vol­tak olya­nok, ame­lye­ken a gyer­me­kek sanyar­ga­tá­sa, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sa sze­re­pelt. A vád­lott eze­ket a fel­vé­te­le­ket a nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tette.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en, 2022 már­ci­u­sá­ban a buda­pes­ti lakó­he­lyén, egy mobil­te­le­fo­non, és egy adat­hor­do­zón össze­sen több mint 400 darab kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­telt tar­tott, ame­lyek egy része szin­tén 12. év alat­ti gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­sza­kot ábrá­zolt. Ez utób­bi fel­vé­te­lek között is vol­tak olya­nok, ame­lye­ken a gyer­me­kek sanyar­ga­tá­sa, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sa szerepelt.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Kiber­bű­nö­zés Elle­ni Főosz­tály Nyo­mo­zó Osz­tá­lya által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a 28 éves fér­fit nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolja.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz, továb­bá vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén az elkö­ve­tő kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba kerülhet.

A tör­vény a gyer­mek­por­nog­rá­fi­át szi­go­rú­an ren­de­li bün­tet­ni. A vád sze­rin­ti eset­ben a tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si tétel öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, tekin­tet­tel arra, hogy az elkö­ve­tő olyan por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket osz­tott meg nagy nyil­vá­nos­ság előtt, ame­lye­ken 12. év alat­ti gyer­me­kek sanyar­ga­tá­sa, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sa is szerepelt.