Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermekét megkéselő anya letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a nőnek, aki szep­tem­ber 13-án haj­nal­ban kés­sel támadt ágy­ban alvó gyermekére.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ügy gya­nú­sí­tott­ja egy Solt kör­nyé­ki köz­ség­ben élt a gyer­me­ké­vel. 2022. szep­tem­ber 13-án haj­na­li 4 óra­kor lakó­há­zuk szo­bá­já­ban egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel az ágy­ban alvó gyer­me­ké­re támadt és a fején, vala­mint a kar­ján több helyen meg­szúr­ta. A cse­lek­mé­nye foly­ta­tá­sá­ban a lakás­ban tar­tóz­ko­dó barát­ja és a nő édes­ap­ja aka­dá­lyoz­ta meg. A kis­lány súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őrök a nőt elfog­ták, őri­zet­be vet­ték és ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­gé­nek mér­té­ke miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. A gya­nú­sí­tott továb­bi nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ken tör­té­nő rész­vé­te­le kizá­ró­lag letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó meg­nyug­ta­tó­an. Ezen kívül meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nő IMEI-ben tör­té­nő meg­fi­gye­lé­sét. A gya­nú­sí­tott bün­tet­he­tő­sé­gé­nek orvos­szak­ér­tői vizs­gá­la­ta a nyo­mo­zás továb­bi fel­ada­tát képezi.