Főoldal » Hírek » Gyermekével lopott egy apa - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az apá­val szem­ben, aki kis­ko­rú gyer­me­ke segít­sé­gé­vel tolta ki a foto­cel­lás ajtón a lopott áru­val meg­pa­kolt bevásárlókocsit. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. már­ci­us 26-án, egy tata­bá­nyai áru­ház­ban a csa­lád­já­val bevá­sár­ló­ko­csi­ba pakolt 120.370 forint érté­kű ter­mé­ke­ket, majd elha­tá­roz­ta, hogy azo­kat fize­tés nél­kül viszi ki.  A férfi két sze­szes ital­ról az áru­vé­del­mi esz­közt a kezé­vel eltá­vo­lí­tot­ta. Az elkö­ve­tő az áru­ház bejá­ra­ti ajta­já­nál a 11 éves gyer­me­két meg­kér­te, hogy ami­kor vásár­lók érkez­nek és a kapu kívül­ről kinyí­lik, akkor men­jen ki, majd jöj­jön be. Ami­kor a gyer­mek a kapu­hoz köze­lí­tett, a foto­cel­lás ajtó kinyílt, ekkor a férfi a bevá­sár­ló­ko­csit a benne lévő ter­mé­kek­kel kitolta.

A cse­lek­ményt az üzlet biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta ész­lel­te, a fér­fit a kijá­rat­nál  fel­tar­tóz­tat­ta, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy vegye fel a kap­cso­la­tot álla­mi köz­fog­lal­koz­ta­tá­si szerv­vel, vagy a helyi önkor­mány­zat­nál jelent­kez­zen közfoglalkoztatásra.