Főoldal » Hírek » Gyermekotthon dolgozójára támadt - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal nővel szem­ben, aki a vád sze­rint 2019. októ­ber 19-én rátá­madt az egyik helyi gyer­mek­ott­hon nevelőnőjére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott együtt lakott az ott­hon­ban a gyer­me­ké­vel, akit a vád­be­li ese­mé­nyek nap­ján annak elle­né­re bevitt az intéz­mény közös étke­ző­jé­be, hogy ezt a házi­rend tilt­ja. Ezért az intéz­mény dol­go­zói – köz­tük a sér­tett is – meg­kér­ték őt, hogy a gyer­me­ket vigye ki onnan.  A nő erre a fel­hí­vás­ra a sér­tett­nek trá­gár kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va válaszolt.

A sér­tett az inci­dens után egy kol­lé­ga­nő­jé­nek jegyez­te meg azt, hogy ha a vád­lott saját lánya lenne, ő szá­jon vágná. Miu­tán a vád­lott érte­sült erről a meg­jegy­zés­ről, fel­ke­res­te a kis­gyer­me­ke­ket ellá­tó rész­le­gen a sér­tet­tet, és őt alpá­ri jel­zők­kel illet­ve szi­dal­maz­ni kezd­te, azzal fenye­get­ve, hogy meg­ve­ri. A rész­leg­ről a vád­lott a sér­tett több­szö­ri fel­hí­vá­sa elle­né­re sem távo­zott, ehe­lyett a neve­lő­nőt mell­ka­sán meg­lök­te és a torka irá­nyá­ba nyúl­kált. A táma­dás­nak a sér­tett mun­ka­tár­sai vetet­tek véget, akik elhúz­ták a nőt a kol­lé­gá­juk közeléből.

A gyer­mek­vé­del­mi szak­el­lá­tás­ban dol­go­zó sér­tett mun­ka­kö­ré­nél fogva köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.