Főoldal » Hírek » Gyermekpornográf felvételek miatt letartóztatták az idős férfit - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 74 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az ott­ho­ná­ban és mun­ka­he­lyén hasz­nált szá­mí­tó­gé­pén és mobil­te­le­fon­ján gyer­mek­ko­rú­ak­ról készült, rész­ben álta­la készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tartott.

A rend­őr­ség 2021. feb­ru­ár 22. nap­ján kuta­tást tar­tott a 74 éves férfi ott­ho­ná­ban és mun­ka­he­lyén, ahol szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le. Ezek vizs­gá­la­ta során több, gyer­mek­ko­rú sze­mé­lye­ket súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő módon ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­tel került elő, néhány képet a ter­helt maga készített.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra el is rendelt.

A dön­tés még nem vég­le­ges, ugyan­is elle­ne a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be.