Főoldal » Archív » Gyermekpornográfia és szexuális erőszak miatt emelt vádat az ügyészség egy budapesti férfival szemben - VIDEÓVAL és FOTÓKKAL

A 37 éves férfi a vád sze­rint több tíz­ezer gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet és video­fel­vé­telt szer­zett meg 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak­ról, de jel­lem­ző­en kisgyermekekről.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott a 2017. ápri­lis 09. nap­ján tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző­en, min­den­ki szá­má­ra egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tő­en 18. év alat­ti gyer­me­kek­ről, több mint 83.000 darab por­nog­ráf fény­ké­pet és video­fel­vé­telt szer­zett meg, ami­ket ezután adat­hor­do­zó­kon tar­tott buda­pes­ti lakásán. 

 A vád­lott a gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket egy több­szin­tű tit­ko­sí­tást biz­to­sí­tó háló­za­ton keresz­tül sze­rez­te meg. A fel­vé­te­le­ken az egy­ér­tel­mű­en 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak - de ezen belül is jel­lem­ző­en kis­gyer­me­kek - súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő jel­leg­gel, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon vol­tak láthatók. 

 A vád­lott laká­sán 2017. ápri­lis 09-én tör­tént ház­ku­ta­tás során a gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zó­kat a nyo­mo­zók lefoglalták.

 A férfi a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, a vád sze­rint 2014 nya­rán egy 11 éves kis­lánnyal – fizi­kai erő­szak alkal­ma­zá­sa nél­kül – faj­ta­lan­ko­dott. A kis­ko­rú élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel a cse­lek­mény sze­xu­á­lis erő­szak­nak minősül.

 A Buda­pes­ti XX. XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

 A kiemel­ke­dő­en súlyos bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­sé­re és az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ra a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda magas szín­vo­na­lú mun­ká­ja, és az ügyész­ség­gel való folya­ma­tos és pél­da­ér­té­kű együtt­mű­kö­dé­se ered­mé­nye­ként került sor.

 A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda elfo­gás­ról készült fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken elér­he­tők, míg a ház­ku­ta­tás során készült fotók az Ügyész­ség hiva­ta­los hon­lap­ján (ugyeszseg.hu) érhe­tők el hamarosan.

https://www.youtube.com/watch?v=JAOf-RxE0kU