Főoldal » Hírek » Gyermekük jelenlétében késelte meg volt élettársát - vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 28 éves férfi egy vita során kés­sel támadt rá volt élet­tár­sá­ra, és a nőt élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te. A táma­dás­nak a 4 éves közös gyer­me­kük is szem­ta­nú­ja volt. A főügyész­ség a fér­fit ember­ölés kísér­le­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett élet­tár­sak vol­tak, kap­cso­la­tuk­ból 2016-ban közös gyer­mek szü­le­tett. Az együtt­élé­sük során a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, és külön köl­töz­tek. Élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sát köve­tő­en, 2020. októ­ber 27-én a sér­tett fel­je­len­tést tett a vád­lott ellen, amely sze­rint a férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te őt.

A vád­lott és a sér­tett 2020. októ­ber 29. nap­já­ra talál­ko­zót beszélt meg a vád­lott test­vé­ré­nek III. kerü­le­ti albér­le­té­ben, egy­részt a gyer­mek átvé­te­le érde­ké­ben – aki a meg­elő­ző napok­ban a vád­lott­nál volt -, más­részt azért, hogy gyer­mek fel­ügye­le­té­vel és elhe­lye­zé­sé­vel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ben egyeztessenek.

A sér­tett a szü­le­i­vel érke­zett a ház­hoz, ahol a vád­lott várta, majd fel­ve­zet­te őket a lakás­ba, ahol a vád­lott édes­any­ja, és a közös gyer­me­kük tartózkodott.

A talál­ko­zó során a vád­lott és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy a gyer­me­ket az új lakó­he­lyé­hez köze­li óvo­dá­ba sze­ret­né átírat­ni. A férfi ezért dühé­ben ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet az arcán. A vád­lott édes­any­ja és a sér­tett szü­lei meg­pró­bál­ták meg­nyug­tat­ni és lefog­ni a vád­lot­tat, aki azon­ban kisza­ba­dí­tot­ta magát, majd a zse­bé­ből elő­vett kés­sel több­ször meg­szúr­ta a sér­tet­tet a nya­kán és a fején, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy meg­öli őt.

Ezt köve­tő­en a nagy­szü­lők közös erő­vel kitol­ták a lakás­ból a dühön­gő fér­fit, és a lakás ajta­ja elé állva meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy oda vissza­tér­jen, eköz­ben pedig érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket és a mentőket.

A vád­lott a rend­őrök kiér­ke­zé­se előtt elhagy­ta a hely­színt, elfo­gá­sá­ra végül elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en 2020. októ­ber 30-án került sor.

A sér­tett sérü­lé­sei élet­ve­szé­lye­sek vol­tak. A táma­dott test­tá­jék­ra, vala­mint a sérü­lé­sek helyé­re, jel­le­gé­re tekin­tet­tel, a nő halá­lá­nak elma­ra­dá­sa a vélet­le­nen múlt.

A vád­lott a súlyos, élet­el­le­nes cse­lek­ményt a sér­tet­tel közös, 4 éves gyer­me­kük jelen­lé­té­ben követ­te el, aki szem­ta­nú­ja volt az édes­any­ját ért bru­tá­lis táma­dás­nak. A vád­lott ezzel a gyer­me­ke értel­mi, erköl­csi, és érzel­mi fej­lő­dé­sét súlyo­san veszélyeztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 28 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.