Főoldal » Archív » Gyermeküket súlyosan elhanyagoló szülők ellen emelt vádat az ügyészség

Kis­lá­nyuk neve­lé­sét hosszú időn keresz­tül elha­nya­go­ló, súlyo­san kifo­gá­sol­ha­tó élet­vi­te­lű szü­lők ellen emelt vádat az Egri Járá­si Ügyészség.

A két vád­lott a lányuk szü­le­té­se, 2008 óta nem ren­del­ke­zett sem beje­len­tett mun­ka­hellyel, sem legá­lis jöve­de­lem­mel. A csa­lád­nak nyolc éven át abból szár­ma­zott csak bevé­te­le, hogy az anya kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ke­dett, kez­det­ben Auszt­ri­á­ban, majd Magyar­or­szág külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in. Ezalatt a kis­lány­ra a roko­nai vigyáz­tak, mely idő­szak­ban  a tan­kö­te­les­sé váló gyer­mek éle­té­ben szá­mos isko­la­vál­tás­ra került sor. A gon­do­zá­sá­ra egyéb­ként köte­les szü­lei nem nyúj­tot­tak szá­má­ra érzel­mi biz­ton­sá­got nyúj­tó sta­bil, kiszá­mít­ha­tó neve­lői kör­nye­ze­tet, nem adták meg neki a csa­lád­hoz tar­to­zás élmé­nyét, hanem idő­sza­kos együtt­lé­te­ik során előt­te erkölcs­te­len, alko­ho­li­zá­ló, drog­fo­gyasz­tó élet­mó­dot foly­tat­tak. A kis­lány rend­sze­re­sen szem­ta­nú­ja volt nem csak a szü­lei nemi éle­té­nek, de töb­bek között annak is, hogy az édes­any­ja - apja bele­egye­zé­sé­vel - pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt ide­gen férfiaknak.

Mind­ez­zel a vád­lot­tak a neve­lé­si, fel­ügye­le­ti és gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket olyan súlyo­san szeg­ték meg, hogy gyer­me­kük érzel­mi, értel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét nem csu­pán veszé­lyez­tet­ték, hanem pszi­chés káro­so­dást is elő­idéz­tek nála. A kis­lány a kor­tár­sa­i­hoz képest jelen­tős lema­ra­dás­ba került, és ezt egyre devi­án­sabb visel­ke­dés­sel pró­bál­ta meg kompenzálni.

Az ille­té­kes gyám­ha­tó­ság ezért 2016 tava­szán a sér­tett neve­lés­be véte­lét ren­del­te el, majd 2017-ben a bíró­ság meg­szün­tet­te a vád­lot­tak szü­lői fel­ügye­le­ti jogát is.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a gyer­me­kük sérel­mé­re - akár öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő - bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő ter­hel­te­ket. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű apá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg az anyá­val szem­ben hosszabb tar­ta­mú, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, és ren­del­je el a nő párt­fo­gó felügyeletét.